The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Thomas, 1880

ITIS records citing taxon author "Thomas, 1880"
 
 Kingdom Animalia
  Alticola stracheyi (Thomas, 1880) -- invalid -- Strachey's mountain vole
  Arvicola stracheyi Thomas, 1880 -- invalid
  Bassaricyon alleni Thomas, 1880 -- valid -- Allen's Olingo, Eastern Lowland Olingo
  Eptesicus brunneus (Thomas, 1880) -- invalid -- dark-brown serotine
  Kerivoula smithi Thomas, 1880 -- invalid -- Smith's woolly bat
  Kerivoula smithii Thomas, 1880 -- valid -- Smith's woolly bat, Smith's Woolly Bat
  Mycetes niger Thomas, 1880 -- invalid
  Myoxus lasiotis Thomas, 1880 -- invalid
  Neoromicia brunnea (Thomas, 1880) -- valid -- Dark-brown Pipistrelle, dark-brown serotine
  Neoromicia brunneus (Thomas, 1880) -- invalid -- Dark-brown Pipistrelle
  Vesperugo brunneus Thomas, 1880 -- invalid
   

A gray bar