The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Thallwitz, 1891

ITIS records citing taxon author "Thallwitz, 1891"
 
 Kingdom Animalia
  Atya dentirostris Thallwitz, 1891 -- invalid
  Hippolysmata vittata subtilis Thallwitz, 1891 -- invalid
  Leander maculatus Thallwitz, 1891 -- invalid
  Macrobrachium esculentum (Thallwitz, 1891) -- valid -- sweet river prawn
  Macrobrachium latidactylus (Thallwitz, 1891) -- valid -- scissor river prawn
  Palaemon dulcis Thallwitz, 1891 -- invalid
  Palaemon esculentus Thallwitz, 1891 -- invalid
  Palaemon latidactylus Thallwitz, 1891 -- invalid
  Palaemon maculatus (Thallwitz, 1891) -- valid -- zaire prawn
  Saron Thallwitz, 1891 -- valid
   

A gray bar