The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Thallwitz, 1892

ITIS records citing taxon author "Thallwitz, 1892"
 
 Kingdom Animalia
  Eualus Thallwitz, 1892 -- valid
  Macrobrachium mammillodactylus (Thallwitz, 1892) -- valid -- knobtooth prawn
  Palaemon idae mammillodactylus Thallwitz, 1892 -- invalid
   

A gray bar