The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: BŁttikofer, 1896

ITIS records citing taxon author "BŁttikofer, 1896"
 
 Kingdom Animalia
  Chrysophlegma miniaceum niasense BŁttikofer, 1896 -- valid
  Coracina striata kannegieteri (BŁttikofer, 1896) -- valid
  Ketupa ketupu minor BŁttikofer, 1896 -- valid
  Ketupa minor BŁttikofer, 1896 -- invalid
  Picus miniaceus niasensis (BŁttikofer, 1896) -- invalid
   

A gray bar