The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Zakharenko, 1991

ITIS records citing taxon author "Zakharenko, 1991"
 
 Kingdom Animalia
  Dilar vietnamensis Zakharenko, 1991 -- valid
  Nallachius ponomarenkoi Zakharenko, 1991 -- valid
   

A gray bar