Integrated Taxonomic Information System - Taxon Author Search Results


Taxon author: W. H. Edwards, 1870

ITIS records citing taxon author "W. H. Edwards, 1870"
 
 Kingdom Animalia
  Apodemia palmeri (W. H. Edwards, 1870) -- invalid -- Palmer's Metalmark
  Apodemia palmerii (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Apodemia palmerii palmerii (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Carterocephalus palaemon skada (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Cercyonis pegala gabbii (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Chlosyne acastus sterope (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Chlosyne theona thekla (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Colias alexandra edwardsii W. H. Edwards, 1870 -- valid
  Colias palaeno chippewa W. H. Edwards, 1870 -- valid -- palaeno sulphur
  Copaeodes minima (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Copaeodes minimus (W. H. Edwards, 1870) -- invalid -- Southern Skipperling
  Cyclopides skada W. H. Edwards, 1870 -- invalid
  Lycaena arota virginiensis (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Lycaena cupreus (W. H. Edwards, 1870) -- valid -- Lustrous Copper
  Lycaena cupreus cupreus (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Lycaena hermes (W. H. Edwards, 1870) -- valid -- Hermes Copper
  Neominois ridingsii stretchii (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Parnassius behrii W. H. Edwards, 1870 -- valid
  Parnassius phoebus behri W. H. Edwards, 1870 -- invalid -- 'Sierra Nevada' Phoebus Parnassian
  Pieris virginiensis W. H. Edwards, 1870 -- valid -- West Virginia White
  Pieris virginiensis virginiensis W. H. Edwards, 1870 -- valid
  Plebejus icarioides fulla (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Polygonia gracilis zephyrus (W. H. Edwards, 1870) -- valid -- 'Zephyr' Hoary Comma
  Polygonia oreas silenus (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Satyrium behrii (W. H. Edwards, 1870) -- valid -- Behr's Hairstreak
  Satyrium behrii behrii (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Satyrium sylvinus dryope (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Satyrium tetra (W. H. Edwards, 1870) -- valid -- Mountain Mahogany Hairstreak
  Speyeria callippe nevadensis (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Speyeria mormonia bischoffi (W. H. Edwards, 1870) -- valid
  Staphylus hayhurstii (W. H. Edwards, 1870) -- valid -- Hayhurst's Scallopwing
  Syrichtus petreius W. H. Edwards, 1870 -- invalid
   

A gray bar