The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Radoszkowski, 1884

ITIS records citing taxon author "Radoszkowski, 1884"
 
 Kingdom Animalia
  Anthophora mlokosewitzi Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Anthophora perplexa Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Anthophora rugosa Radoszkowski, 1884 -- valid
  Bembex portchinskii Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Bembix portchinskii Radoszkowski, 1884 -- valid
  Bombus dumoucheli Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Bombus insipidus Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Bombus lapidarius carpaticus Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Bombus lapidarius carpatiens Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Bombus perplexus Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Bombus pratorum tatranus Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Bombus renardi Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Dienoplus morawitzi (Radoszkowski, 1884) -- invalid
  Dienoplus tauricus (Radoszkowski, 1884) -- invalid
  Epeicharis mexicanus Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Epicharoides bipunctatus Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Eucera fasciata (Radoszkowski, 1884) -- invalid
  Euthyglossa fasciata Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Gorytes morawitzi (Radoszkowski, 1884) -- invalid
  Gorytes tauricus (Radoszkowski, 1884) -- invalid
  Harpactus caucasicus Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Harpactus morawitzi Radoszkowski, 1884 -- valid
  Harpactus tauricus Radoszkowski, 1884 -- valid
  Macroglossa oribazi Radoszkowski, 1884 -- invalid
  Monoeca mexicana (Radoszkowski, 1884) -- valid
  Osiris fasciatus (Radoszkowski, 1884) -- valid
  Podalirius rugosus (Radoszkowski, 1884) -- invalid
   

A gray bar