The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Radoszkowski, 1874

ITIS records citing taxon author "Radoszkowski, 1874"
 
 Kingdom Animalia
  Andrena albopicta Radoszkowski, 1874 -- valid
  Anthophora albomaculata Radoszkowski, 1874 -- invalid
  Anthophora caucasica Radoszkowski, 1874 -- invalid
  Hoplitis jakovlevi (Radoszkowski, 1874) -- valid
  Hoplitis taurica (Radoszkowski, 1874) -- invalid
  Megachile albocincta Radoszkowski, 1874 -- valid
  Megachile anthidioides Radoszkowski, 1874 -- invalid
  Megachile bombycina Radoszkowski, 1874 -- valid
  Megachile chinensis Radoszkowski, 1874 -- valid
  Megachile funebris Radoszkowski, 1874 -- valid
  Megachile maackii Radoszkowski, 1874 -- valid
  Megachile maakii Radoszkowski, 1874 -- invalid
  Megachile saussurei Radoszkowski, 1874 -- valid
  Megachile syraensis Radoszkowski, 1874 -- valid
  Osmia decemsignata (Radoszkowski, 1874) -- invalid
  Osmia thoracica Radoszkowski, 1874 -- valid
  Podalirius albomaculatus (Radoszkowski, 1874) -- invalid
   

A gray bar