The ITIS Logo The Search Results banner for the ITIS Data pages

Taxon author: Spiridonov, 1984

ITIS records citing taxon author "Spiridonov, 1984"
 
 Kingdom Animalia
  Acutogordius australiensis Spiridonov, 1984 -- valid
  Gordius borisphaenicus Spiridonov, 1984 -- valid
  Gordius borisphenicus Spiridonov, 1984 -- invalid
   

A gray bar